ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POZYSKIWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ CLOUD9 SP. Z O. O.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Cloud9 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lindego 7C,  30-148 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271520, NIP: 6792928501, REGON: 120401170 („Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 • poprzez formularz kontowy znajdujący się na stronie http://www.cd9.eu/kontakt;

 • drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: office@cd9.eu.

W celu realizacji uprawnień opisanych w dziale Prawa, osoby, której dane dotyczą prosimy o kontakt na powyższe adresy korespondencyjne.

1. Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych odwiedzających stronę, korzystających z usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności ("Użytkownik") pozyskiwane za pośrednictwem naszej strony internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; nazwa firmy, w następujących celach:

 • w celu odpowiedzi na zadane przez użytkownika zapytanie poprzez formularz kontaktowy – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – nawet jeśli do zawarcia tej umowy nie dojdzie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • dla  celów marketingowych Administratora, tj. oferowania użytkownikowi produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dla celów przesyłania newslettera - podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • do celów analitycznych, statystycznych, w tym lepszego doboru produktów, usług do potrzeb klientów, optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celach archiwalnych (dowodowych) – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości prawnej wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu badania satysfakcji klientów – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie jakości oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Użytkowników ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania przez nas działań wskazanych poniżej.

 

Okres, przez jaki przechowujemy Twoje dane osobowe

 

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z przesłanym zapytaniem, a jeżeli zawrzemy ze sobą umowę to przez okres dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody – jeśli podstawę przetwarzania stanowiła zgoda. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych, będziemy przetwarzać dane do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

Automatyczne przetwarzanie danych

Dane osobowe mogą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie odbywać się będzie w sytuacji pozyskania danych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz po uzyskaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub akceptacji stosowania plików cookies. Profilowanie wykonywanie jest w takim przypadku w oparciu o dane takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Użytkownik może otrzymywać od Administratora. 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 

Przekazanie danych poniższym podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 

Dostęp do danych osobowych mogą mieć:

 

 • pracownicy i współpracownicy Administratora posiadający stosowne upoważnienia;

 • podmioty biorące udział w świadczeniu usług na zlecenie lub wspólnie z Administratorem - w przypadku danych osobowych przetwarzanych w tym celu;

 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

Portale społecznościowe

 

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w portalach społecznościowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

Zabezpieczenie danych

 

Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne adekwatne do ryzyk związanych z przetwarzanymi przez niego danymi. Administrator dokłada wszelkich starań by ww. środki zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Użytkownikowi następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim dane są  przetwarzane na podstawie zgody - także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach

prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

© 2019 by Cloud9

Cloud9 Sp. z o.o.

ul. Lindego 7c, 30-148 Kraków
T: +48 728 996 961  |  E: office@cd9.eu​ 

 

 

                                                                                                     

 • Instagram